Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rozpoznanie i zakłócenia elektroniczne

Dotyczy decyzji Nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera oraz decyzji Nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.

 

W wykonaniu zapisów § 6 ust. 3 Decyzji nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera – zostały określone preferowane kierunki oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

 

KIERUNEK W GRUPIE OSOBOWEJ ROZPOZNANIA  I ZAKŁÓCEŃ ELEKTRONICZNYCH

 

Wymagane wykształcenie:

pkt 1. Ukończenie szkoły średniej technicznej o profilach:

- elektronika,

- elektrotechnika,

- telekomunikacja,

- informatyka lub cybernetyka.

pkt 2. Ukończenie szkoły średniej w innej specjalności niż wymienione w pkt 1. w przypadku wcześniejszej służby w Ośrodkach Radioelektronicznych,

pkt 3. Dopuszcza się kandydata po ukończeniu szkoły średniej, kierunki techniczne o profilach,

- energetyka,

- automatyka,

- robotyka,

- mechanika.

 

Preferowane dodatkowe:

- przynależność do klubu krótkofalowca lub zainteresowania krótkofalarskie,

- świadectwa pracy poświadczające wykonywanie zawodów technicznych wymienionych w pkt 1.,

- preferowany język angielski na poziomie SPJ 1111 lub język rosyjski na poziomie SPJ 1111.

 

Termin składania wniosków do 30.06.2020 r. - macierzyste WKU

 

Egzaminy wstępne: 04 - 05.08.2020 r.

 

Limit miejsc: 30

 

Termin szkolenia: 01.09.2020 r. - 14.05.2021 r.,

w tym:

- urlop ustawowy w wymiarze 10 dni w okresie zimowym oraz 5 dni w okresie wiosennym,

- praktyki dowódcze: 20.04 - 04.05.2021 r. – wyznaczone jednostki wojskowe.

 

Promocja: 14.05.2021 r.

 

Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły odbywało się będzie w dwóch etapach:

I. ETAP

- egzamin ze sprawności fizycznej – normy z Wychowania Fizycznego (w załączniku),

  (obowiązuje strój sportowy)

- test z wiedzy ogólnej oraz języka angielskiego.

II. ETAP

- rozmowa kwalifikacyjna

 

Miejsce stawiennictwa: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90 – biuro przepustek.

 

WAŻNE:

- kandydaci ponoszą we własnym zakresie koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania,

- organizator egzaminu nie zapewnia odpłatnego wyżywienia oraz zakwaterowania na terenie koszar,

- kandydaci z orzeczeniem RWKL lub Poradni Psychologicznej stwierdzającym niezdolność do zawodowej służby wojskowej nie zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego.

 

Wymagania oraz niezbędne dokumenty dla kandydatów:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 2. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
 3. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 4. Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o  zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
 6. Życiorys.
 7. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
 8. Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
 9. Opłata rekrutacyjna (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego, na który opłata rekrutacyjna ma być dokonana i w jakim terminie).
 10. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności (zaświadczenie ważne jest 30 dni od dnia wystawienia, powinno być ważne na czas trwania egzaminów).

W przypadku kserokopii dostarczonych dokumentów, przypomina się o dostarczeniu i okazaniu dokumentów w oryginale.

 

Po otrzymaniu dokumentów od Dyrektora Departamentu Kadr MON, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych wyśle zawiadomienia o terminie egzaminów wstępnych, wysokości opłaty rekrutacyjnej (nie podlega zwrotowi) oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata.

 

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do posiadania poświadczenia dokonania opłat egzaminacyjnych w czasie stawiennictwa na egzaminy (z danymi personalnymi kandydata na potwierdzeniu wpłaty).

 

W przypadku dokonania przelewu elektronicznie, kandydat obowiązkowo powinien posiadać potwierdzenie dokonania wpłaty.

 

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu zaznaczonego w zawiadomieniu osoba nie zostanie dopuszczona do egzaminu wstępnego.

 

Podstawa:

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1627), 

- Decyzja Nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera,

- Decyzja Nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera,

- Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575070
fax. 261575244
spwl@ron.mil.pl

  
 • BIP