Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ratownictwo medyczne

Dotyczy decyzji Nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera oraz decyzji Nr 75/MON Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.

 

W wykonaniu zapisów § 6 ust. 3 Decyzji nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera – zostały określone preferowane kierunki oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

 

KIERUNEK W GRUPIE OSOBOWEJ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

Wymagane wykształcenie:

- ukończenie studiów wyższych na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub ratownik medyczny  oraz posiadanie tytułu zawodowego licencjata na tym kierunku (specjalności) lub ukończenie publicznej szkoły policealnej  lub niepublicznej szkoły policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny.

 

Wymagane kwalifikacje:

- realizowanie ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych w różnych formach kształcenia (w tym kursu doskonalącego dla ratowników medycznych), udokumentowane w karcie doskonalenia zawodowego ratownika medycznego.

 

Preferowane dodatkowe:

- co najmniej 12 miesięczny staż pracy w zawodzie ratownika medycznego, w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Centrum Urazowe),

- udokumentowane ukończenie kursów  i szkoleń specjalistycznych w dziedzinie ratownictwa medycznego, medycyny pola walki, ratownictwa wysokościowego i ratownictwa specjalistycznego;

- posiadanie tytułu magistra na jednym  z kierunków (specjalności): zdrowie publiczne, zarządzanie kryzysowe, biologia człowieka, bezpieczeństwo: wewnętrzne, narodowe międzynarodowe, kierowanie - posiadanie tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwa;

- działaniami ratowniczymi, kierunkach związanych z organizacją i zarządzaniem w służbie zdrowia, ekonomia, pedagogika;

- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia oraz innych kierunkach związanych z zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem narodowym lub wewnętrznym;

- udział w zabezpieczeniu medycznym misji PKW/PJW.

 

Termin składania wniosków do 30.06.2020 r. - macierzyste WKU

 

Egzaminy wstępne: 04 - 05.08.2020 r.

 

Limit miejsc: 20

 

Termin szkolenia: 01.09.2020 r. - 02.04.2021 r.

w tym:

- urlop ustawowy w wymiarze 10 dni w okresie zimowym oraz 5 dni w okresie wiosennym,

- szkolenie specjalistyczne: 05.02 – 31.03.2021 r. – Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w m. Łódź,

- praktyki dowódcze: 16.03 - 29.03.2021 r. – wyznaczone szpitale wojskowe.

 

Promocja: 02.04.2021 r.

 

Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły odbywało się będzie w dwóch etapach:

 

      I.        ETAP

 

- egzamin ze sprawności fizycznej – normy z Wychowania Fizycznego (w załączniku)

(obowiązuje strój sportowy)

- test z wiedzy ogólnej oraz języka angielskiego.

 

     II.        ETAP

 

- rozmowa kwalifikacyjna 

Miejsce stawiennictwa: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, Poznań, ul. Wojska Polskiego 86 – biuro przepustek.

 

WAŻNE:

 

- kandydaci ponoszą we własnym zakresie koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania;

- organizator egzaminu nie zapewnia odpłatnego wyżywienia oraz zakwaterowania na terenie koszar;

- kandydaci z orzeczeniem RWKL lub Poradni Psychologicznej stwierdzającym niezdolność do zawodowej służby wojskowej nie zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego.

 

Wymagania oraz niezbędne dokumenty dla kandydatów:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 2. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
 3. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 4. Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o  zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
 6. Życiorys.
 7. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
 8. Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
 9. Opłata rekrutacyjna (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego, na który opłata rekrutacyjna ma być dokonana i w jakim terminie).
 10. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności (zaświadczenie ważne jest 30 dni od dnia wystawienia, powinno być ważne na czas trwania egzaminów).

W przypadku kserokopii dostarczonych dokumentów, przypomina się o dostarczeniu i okazaniu dokumentów w oryginale.

 

Po otrzymaniu dokumentów od Dyrektora Departamentu Kadr MON, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych wyśle zawiadomienia o terminie egzaminów wstępnych, wysokości opłaty rekrutacyjnej (nie podlega zwrotowi) oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata.

 

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do posiadania poświadczenia dokonania opłat egzaminacyjnych w czasie stawiennictwa na egzaminy (z danymi personalnymi kandydata na potwierdzeniu wpłaty);

 

W przypadku dokonania przelewu elektronicznie, kandydat obowiązkowo powinien posiadać potwierdzenie dokonania wpłaty.

 

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu zaznaczonego w zawiadomieniu osoba nie zostanie dopuszczona do egzaminu wstępnego.

 

Podstawa:

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1627),

- Decyzja Nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera,

- Decyzja Nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera,

- Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575070
fax. 261575244
spwl@ron.mil.pl

  
 • BIP