Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pielęgniarstwo

Dotyczy decyzji Nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera oraz decyzji Nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.

W wykonaniu zapisów § 6 ust. 3 Decyzji nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera – zostały określone preferowane kierunki oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

 

KIERUNEK W GRUPIE OSOBOWEJ PIELĘGNIARSTWA GO 40G

Wymagane wykształcenie:

- dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej to jest uczelni prowadzącej kształcenie na poziomie studiów pierwszego lub  drugiego stopnia lub studiów magisterskich jednolitych na kierunku pielęgniarstwo  lub  ukończenie publicznej szkoły policealnej lub pomaturalnej lub liceum medycznego i uzyskanie dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego pielęgniarki/pielęgniarza.

 

Wymagane kwalifikacje:

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza wydane przez okręgową radę pielęgniarek i położnych;

- co najmniej 12 miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki / pielęgniarza.

 

Preferowane dodatkowe:

- udokumentowane ukończenie szkolenia specjalizacyjnego, kursów (kwalifikacyjnych specjalistycznych, doskonalących,) oraz szkoleń dla pielęgniarek / pielęgniarzy;

- posiadanie tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwa;

- ukończenie studiów podyplomowych  na kierunku organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia oraz innych kierunkach związanych z zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem narodowym;

- udział w zabezpieczeniu medycznym misji PKW/PJW

 

Termin składania wniosków do 30.06.2020 r. - macierzyste WKU

 

Egzaminy wstępne: 04 - 05.08.2020 r.

 

Limit miejsc: 10

 

Termin szkolenia: 01.09.2020 r. - 02.04.2021 r.

w tym:

- urlop ustawowy w wymiarze 10 dni w okresie zimowym oraz 5 dni w okresie wiosennym,

- szkolenie specjalistyczne: 05.02 – 31.03.2021 r. – Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w m. Łódź,

- praktyki dowódcze: 16.03 - 29.03.2021 r. – wyznaczone szpitale wojskowe.

 

Promocja: 02.04.2021 r.

 

Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły odbywało się będzie w dwóch etapach:

 

       I.        ETAP

 - egzamin ze sprawności fizycznej - normy z Wychowania Fizycznego (w załączniku)

       (obowiązuje strój sportowy)

 - test z wiedzy ogólnej oraz języka angielskiego.

      II.        ETAP

 - rozmowa kwalifikacyjna

Miejsce stawiennictwa: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, Poznań, ul. Wojska Polskiego 86 – biuro przepustek.

 

WAŻNE:

- kandydaci ponoszą we własnym zakresie koszty dojazdu, wyżywienia
i zakwaterowania;

- organizator egzaminu nie zapewnia odpłatnego wyżywienia oraz zakwaterowania na terenie koszar;

- kandydaci z orzeczeniem RWKL lub Poradni Psychologicznej stwierdzającym niezdolność do zawodowej służby wojskowej nie zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego.

 

Wymagania oraz niezbędne dokumenty dla kandydatów:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 2. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
 3. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 4. Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o  zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
 6. Życiorys.
 7. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych). Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
 8. Opłata rekrutacyjna (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego, na który opłata rekrutacyjna ma być dokonana i w jakim terminie).
 9. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności (zaświadczenie ważne jest 30 dni od dnia wystawienia, powinno być ważne na czas trwania egzaminów).

W przypadku kserokopii dostarczonych dokumentów, przypomina się o dostarczeniu i okazaniu dokumentów w oryginale.

 

Po otrzymaniu dokumentów od Dyrektora Departamentu Kadr MON, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych wyśle zawiadomienia o terminie egzaminów wstępnych, wysokości opłaty rekrutacyjnej (nie podlega zwrotowi) oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata.

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do posiadania poświadczenia dokonania opłat egzaminacyjnych w czasie stawiennictwa na egzaminy (z danymi personalnymi kandydata na potwierdzeniu wpłaty);

W przypadku dokonania przelewu elektronicznie, kandydat obowiązkowo powinien posiadać potwierdzenie dokonania wpłaty.

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu zaznaczonego w zawiadomieniu osoba nie zostanie dopuszczona do egzaminu wstępnego.

 

Podstawa:

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1627). 

- Decyzja Nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.

- DECYZJA Nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.

- Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575070
fax. 261575244
spwl@ron.mil.pl

  
 • BIP