Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Orkiestry i zespoły estradowe

Dotyczy decyzji Nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera oraz decyzji Nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.

 

W wykonaniu zapisów § 6 ust. 3 Decyzji nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera – zostały określone preferowane kierunki oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

 

KIERUNEK W GRUPIE OSOBOWEJ ORKIESTR  I ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH

Wymagane wykształcenie:

- ukończenie szkoły muzycznej II stopnia w zakresie gry na instrumencie muzycznym

Preferowane dodatkowe:

- wyższe wykształcenie muzyczne w zakresie gry na instrumencie muzycznym.

 

Termin składania wniosków do 30.06.2020 r. - macierzyste WKU

 

Egzaminy wstępne: 06 - 07.08.2020 r.

 

Limit miejsc: 22

 

Termin szkolenia: 01.09.2020 r. - 19.03.2021 r.;

w tym:

- ustawowy urlop w wymiarze 10 dni: 25.12.2020 r. - 03.01.2021 r.;

- praktyki: 12 - 25.01.2021 r. – wyznaczone orkiestry wojskowe.

 

Promocja: 19.03.2021 r.

 

Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły odbywało się będzie w dwóch etapach:

 

I.    ETAP

- egzamin ze sprawności fizycznej - normy z Wychowania Fizycznego (w załączniku).

(obowiązuje strój sportowy)

- test z wiedzy ogólnej oraz języka angielskiego.

 

II.   ETAP

- rozmowa kwalifikacyjna, w ramach której odbywa się przesłuchanie z umiejętności gry na instrumencie muzycznym;

Rozmowa kwalifikacyjna składa się zasadniczo z dwóch części:

a)    w części technicznej przesłuchania z umiejętności gry na instrumencie muzycznym, osoba przystępująca do egzaminu wykonuje wylosowane dwie gamy, jedną durową i jedną molową wraz z pasażami oraz fragment wybranego przez komisję utworu solowego lub partii utworu orkiestrowego a Vista;

 

b)    w części koncertowej przesłuchania z umiejętności gry na instrumencie muzycznym,  osoba przystępująca wykonuje bez akompaniamentu przygotowane przez siebie dwie, kontrastujące ze sobą pod względem problematyki wykonawczej utworu cyklicznego (koncertu, sonaty…) oraz fragment utworu dowolnego;

 

 - analiza ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Ocenie nie podlegają świadectwa osób będących absolwentami studiów licencjackich lub  magisterskich w zakresie instrumentalnym z wynikiem co najmniej dobrym z przedmiotu głównego. Osoby te obligatoryjnie otrzymują najwyższa liczbę punktów z analizy ocen.

 

Miejsce stawiennictwa: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90 – biuro przepustek.

 

WAŻNE:

- kandydaci ponoszą we własnym zakresie koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania;

- organizator egzaminu nie zapewnia odpłatnego wyżywienia oraz zakwaterowania na terenie koszar;

- kandydaci z orzeczeniem RWKL lub Poradni Psychologicznej stwierdzającym niezdolność do zawodowej służby wojskowej nie zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego.

 

Wymagania oraz niezbędne dokumenty dla kandydatów:

 1. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły muzycznej drugiego (II) stopnia w zakresie gry na instrumencie muzycznym.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 3. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
 4. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 5. Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o  zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 6. Odpis skrócony aktu urodzenia.
 7. Życiorys.
 8. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych). wzór pdf.
 9. Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
 10. Opłata rekrutacyjna (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego, na który opłata rekrutacyjna ma być dokonana i w jakim terminie).
 11. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności (zaświadczenie ważne jest 30 dni od dnia wystawienia, powinno być ważne na czas trwania egzaminów).

 

W przypadku kserokopii dostarczonych dokumentów, przypomina się o dostarczeniu i okazaniu dokumentów w oryginale.

 

Po otrzymaniu dokumentów od Dyrektora Departamentu Kadr MON, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych wyśle zawiadomienia o terminie egzaminów wstępnych, wysokości opłaty rekrutacyjnej (nie podlega zwrotowi) oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata.

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do posiadania poświadczenia dokonania opłat egzaminacyjnych w czasie stawiennictwa na egzaminy (z danymi personalnymi kandydata na potwierdzeniu wpłaty);

W przypadku dokonania przelewu elektronicznie, kandydat obowiązkowo powinien posiadać potwierdzenie dokonania wpłaty.

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu zaznaczonego w zawiadomieniu osoba nie zostanie dopuszczona do egzaminu wstępnego.

 

Podstawa:

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1627).

- Decyzja Nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r.  sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.

- DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.

- Decyzja Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 maja 2019  r. w sprawie naboru do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu kandydatów na żołnierzy zawodowych na potrzeby grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych w 2019 r.

- Decyzja Nr 492/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie systemu kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575070
fax. 261575244
spwl@ron.mil.pl

  
 • BIP