Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Łączność i informatyka

W wykonaniu zapisów § 6 ust. 3 Decyzji nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2021 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera – zostały określone preferowane kierunki oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

KIERUNEK W KORPUSIE OSOBOWYM ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

GRUPIE OSOBOWEJ TECHNICZNEJ 28T

Wykształcenie preferowane:

- technik elektryk;

- technik elektronik;

- technik programista;

- technik informatyk;

- technik teleinformatyk;

- technik telekomunikacji.

 

Dodatkowo premiowane kwalifikacje:

- posiadanie dodatkowego szkolenia w obszarze łączności i informatyki;

- ukończenie nauki w klasie mundurowej (w szczególności klas uczestniczących w programie MON „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”).

 

Termin składania wniosków do 04.06.2021 r. - macierzyste WKU

Postępowanie rekrutacyjne: 26 - 30.07.2021 r.

Limit miejsc:     28T – 10

Termin szkolenia: 06.09.2021 r. - 22.04.2022 r.

w tym

szkolenie specjalistyczne: 14.01 - 11.04.2022 r. - Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

praktyki dowódcze: 29.03 - 11.04.2022 r. – wyznaczone jednostki wojskowe.

Promocja: 22.04.2022 r.

 

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły odbywało się będzie w dwóch etapach:

 

 1. ETAP

- egzamin ze sprawności fizycznej - normy z Wychowania Fizycznego

( obowiązuje strój sportowy )

- test z wiedzy ogólnej oraz języka angielskiego.

 

II  ETAP

- rozmowa kwalifikacyjna

 

Miejsce stawiennictwa: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, Poznań, ul. Wojska Polskiego 86 – biuro przepustek.

 

WAŻNE:

-  kandydaci ponoszą we własnym zakresie koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania;

-  organizator egzaminu nie zapewnia odpłatnego wyżywienia oraz zakwaterowania na terenie koszar;

- kandydaci z orzeczeniem RWKL lub Poradni Psychologicznej stwierdzającym niezdolność do zawodowej służby wojskowej nie zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego.

 

Wymagania oraz niezbędne dokumenty dla kandydatów:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 2. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
 3. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 4. Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o  zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
 6. Życiorys.
 7. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
 8. Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
 9. Opłata rekrutacyjna (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego, na który opłata rekrutacyjna ma być dokonana i w jakim terminie).
 10. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności (zaświadczenie ważne jest 30 dni od dnia wystawienia, powinno być ważne na czas trwania egzaminów).

W przypadku kserokopii dostarczonych dokumentów, przypomina się o dostarczeniu i okazaniu dokumentów w oryginale.


Po otrzymaniu dokumentów od Dyrektora Departamentu Kadr MON, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych wyśle zawiadomienia o terminie egzaminów wstępnych, wysokości opłaty rekrutacyjnej (nie podlega zwrotowi) oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata.

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do posiadania poświadczenia dokonania opłat egzaminacyjnych w czasie stawiennictwa na egzaminy (z danymi personalnymi kandydata na potwierdzeniu wpłaty);

W przypadku dokonania przelewu elektronicznie, kandydat obowiązkowo powinien posiadać potwierdzenie dokonania wpłaty.

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu zaznaczonego w zawiadomieniu osoba nie zostanie dopuszczona do egzaminu wstępnego.

 Podstawa:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1627). 

Decyzja Nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2021 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych
w Poznaniu.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575070
fax. 261575244
spwl@ron.mil.pl

  
 • BIP