Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Dotyczy decyzji Nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera oraz decyzji Nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.

W wykonaniu zapisów § 6 ust. 3 Decyzji nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera – zostały określone preferowane kierunki oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Na podstawie § 6 ust. 3 Decyzji nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera oraz Decyzji nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera zobowiązuję kandydatów na podoficerów kursu podoficerskiego na potrzeby grupy osobowej kryptologii (GO 29A) do wypełnienia Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego w części
I-VI (nie wypełniać części VII), w celu rozpoczęcia procedury poszerzonego postępowania sprawdzającego mającego określić rękojmię zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”.

 

Druk Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego wraz ze Szczegółowymi wskazówkami wypełnienia można pobrać ze strony internetowej SPWLąd (w zakładce REKRUTACJA / NABÓR DLA OSÓB ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO / KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO )

 

http://spwl.wp.mil.pl/pl/pages/kryptologia-i-cyberbezpieczenstwo-2020-04-07-0/

 

Wypełnioną Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego wraz ze zdjęciem w formacie wys. 5 cm X 4 cm, w wersji papierowej, należy przekazać  Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych SPWLąd w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 

KIERUNEK W GRUPIE OSOBOWEJ KRYPTOLOGII

Wykształcenie minimalne preferowane – średnie techniczne w zakresie:

 - informatyki;

- telekomunikacji;

- łączności.

Wykształcenie minimalne akceptowane – średnie techniczne w zakresie:

- elektroniki;

- elektrotechniki;

- mechatroniki;

- robotyki.

 

KIERUNEK W GRUPIE OSOBOWEJ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Wykształcenie minimalne preferowane – średnie techniczne w zakresie:

- cyberbezpieczeństwa;

- informatyki;

- elektroniki;

- teleinformatyki;

- mechatroniki;

- matematyczno-fizycznym;

- telekomunikacji;

lub wykształcenie pokrewne.

 

Wymogi:

- od kandydata na szkolenie na potrzeby grupy osobowej kryptologii, oraz cyberbezpieczeństwa wymaga się wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do klauzuli TAJNE.

 

Termin składania wniosków do 30.06.2020 r. - macierzyste WKU

 

Egzaminy wstępne: 04 - 05.08.2020 r.

 

Limit miejsc:

- kryptologia - 18,

- cyberbezpieczeństwo - 15.

 

Termin szkolenia: 01.09.2020 r. - 14.05.2021 r.

w tym:

- urlop ustawowy w wymiarze 10 dni w okresie zimowym oraz 5 dni w okresie wiosennym,

- szkolenie specjalistyczne: 05.02 - 06.05.2021 r. - Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w m. Zegrze,

- praktyki dowódcze: 20.04 - 04.05.2021 r. – wyznaczone jednostki wojskowe.

 

Promocja: 14.05.2021 r.

 

Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły odbywało się będzie w dwóch etapach:

 

I.              ETAP

- egzamin ze sprawności fizycznej - normy z Wychowania Fizycznego (w załączniku)

(obowiązuje strój sportowy),

- test z wiedzy ogólnej oraz języka angielskiego,

II.         ETAP

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

Miejsce stawiennictwa: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90 – biuro przepustek.

 

 WAŻNE:

 - kandydaci ponoszą we własnym zakresie koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania,

- organizator egzaminu nie zapewnia odpłatnego wyżywienia oraz zakwaterowania na terenie koszar;

- kandydaci z orzeczeniem RWKL lub Poradni Psychologicznej stwierdzającym niezdolność do zawodowej służby wojskowej nie zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego.

 

 Wymagania oraz niezbędne dokumenty dla kandydatów:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 2. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
 3. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 4. Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o  zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
 6. Życiorys.
 7. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
 8. Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
 9. Opłata rekrutacyjna (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego, na który opłata rekrutacyjna ma być dokonana i w jakim terminie).
 10. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności (zaświadczenie ważne jest 30 dni od dnia wystawienia, powinno być ważne na czas trwania egzaminów).

W przypadku kserokopii dostarczonych dokumentów, przypomina się o dostarczeniu i okazaniu dokumentów w oryginale.

 

Po otrzymaniu dokumentów od Dyrektora Departamentu Kadr MON, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych wyśle zawiadomienia o terminie egzaminów wstępnych, wysokości opłaty rekrutacyjnej (nie podlega zwrotowi) oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata.

 

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do posiadania poświadczenia dokonania opłat egzaminacyjnych w czasie stawiennictwa na egzaminy (z danymi personalnymi kandydata na potwierdzeniu wpłaty);

 

W przypadku dokonania przelewu elektronicznie, kandydat obowiązkowo powinien posiadać potwierdzenie dokonania wpłaty.

 

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu zaznaczonego w zawiadomieniu osoba nie zostanie dopuszczona do egzaminu wstępnego.

 

Podstawa:

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1627),

- Decyzja Nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera,

- DECYZJA Nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera,

- Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575070
fax. 261575244
spwl@ron.mil.pl

  
 • BIP