BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Nabór dla muzyków

NABÓR KANDYDATÓW ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych na szkolenie na pierwszy stopień podoficerski w grupie ORKIESTR I ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH

.

Nabor jest dla kandydatów grających na instrumentach w orkiestrach.

.

Wymagania oraz niezbędne dokumenty dla kandydatów:

 1. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły muzycznej drugiego (II) stopnia w zakresie gry na instrumencie muzycznym.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 3. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
 4. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 5. Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o  zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 6. Odpis skrócony aktu urodzenia.
 7. Życiorys.
 8. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych). wzór.pdf
 9. Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
 10. Opłata rekrutacyjna (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego, na który opłata rekrutacyjna ma być dokonana i w jakim terminie).
 11. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności (zaświadczenie ważne jest 30 dni od dnia wystawienia, powinno być ważne na czas trwania egzaminów).

.
Po otrzymaniu dokumentów od Dyrektora Departamentu Kadr MON, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych wyśle zawiadomienia o terminie egzaminów wstępnych, wysokości opłaty rekrutacyjnej i numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata.

.

 • Wszyscy kandydaci zobowiązani są do posiadania poświadczenia dokonania opłat egzaminacyjnych w czasie stawiennictwa na egzaminy (z danymi personalnymi kandydata na potwierdzeniu wpłaty);
 • W przypadku dokonania przelewu elektronicznie, kandydat obowiązkowo posiada potwierdzenie dokonania wpłaty.

.

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu zaznaczonego w zawiadomieniu osoba nie zostanie dopuszczona do egzaminu wstepnego.

.

Egzamin do Szkoły odbywał się będzie w dwóch etapach:

 1. ETAP – pierwszy dzień

-      egzamin ze sprawności fizycznej - normy z Wychowania Fizycznego.pdf

-      sprawdzian z wiedzy ogólnej oraz test z języka angielskiego.

 1. ETAP – dzień drugi

-      rozmowa kwalifikacyjna, w ramach której odbywa się przesłuchanie z umiejętności gry na instrumencie muzycznym;

Rozmowa kwalifikacyjna składa się zasadniczo z dwóch części:

a)     w części technicznej przesłuchania z umiejętności gry na instrumencie muzycznym, osoba przystępująca do egzaminu wykonuje wylosowane dwie gamy, jedną durową i jedną molową wraz z pasażami oraz fragment wybranego przez komisję utworu solowego lub partii utworu orkiestrowego a Vista;

b)    w części koncertowej przesłuchania z umiejętności gry na instrumencie muzycznym,  osoba przystępująca wykonuje bez akompaniamentu przygotowane przez siebie dwie, kontrastujące ze sobą pod względem problematyki wykonawczej utworu cyklicznego (koncertu, sonaty…)   oraz fragment utworu dowolnego;

-      analiza ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Ocenie nie podlegają świadectwa osób będących absolwentami studiów licencjackich lub  magisterskich w zakresie instrumentalnym z wynikiem co najmniej dobrym z przedmiotu głównego. Osoby te obligatoryjnie otrzymują najwyższa liczbę punktów z analizy ocen.

Osoby grające na instrumentach dętych zobowiązane są do stawienia się na egzamin z własnym instrumentem i nutami przygotowanego programu muzycznego.

Osoby grające na instrumentach perkusyjnych w części technicznej - gamy wykonują na ksylofonie, natomiast uwtór a vista na werblu. W części koncertowej wykonują dwa fragmenty dowolnego utworu – jeden na instrumentach sztabkowych (wibrafon, ksylofon) oraz jeden na werblu. Ponadto osoby te zobowiązane są do stawienia się na egzamin w własnymi pałkami i nutami przygotowanego programu muzycznego.

. 

Podstawa:

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z dnia 21.11.2014 r., poz. 1627). 
 • Decyzja Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 maja 2019  r.w sprawie naboru do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu kandydatów na żołnierzy zawodowych na potrzeby grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych w 2019 r. Decyzja 72/MON.pdf
 • Decyzja Nr 492/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie systemu kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.
.

.
*  *  *  *  *
.

Informujemy ponadto, że KANDYDACI koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania zabezpieczają we WŁASNYM ZAKRESIE.

.

OPŁATA EGZAMINACYJNA

.

 

Opłata egzaminacyjna, którą płacą wszyscy kandydaci, wynosi 50,00zł (pięćdziesiąt złotych 00/100). Wpłaty należy dokonywać na konto NBP Poznań: 11 1010 1469 0042 0022 3100 0000, dane odbiorcy: 14 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY,  ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, z dopiskiem: "OPŁATA ZA EGZAMINY WSTĘPNE DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH". Termin płatności: do 31.07.2019 r. (decyduje data wpływu na konto)

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do posiadania poświadczenia dokonania opłat egzaminacyjnych w czasie stawiennictwa na egzaminy (z danymi personalnymi kandydata na potwierdzeniu wpłaty);

W przypadku dokonania przelewu elektronicznie, kandydat obowiązkowo posiada potwierdzenie dokonania wpłaty.

W przypadku rezygnacji lub niedopuszczenia do egzaminu (np. z powodu braku w/w. wymaganych dokumentów, braków formalnych spowodowanym niespełnieniem wymogu przedstawienia co najmniej świadectwa ukończenia szkoły muzycznej II stopnia w zakresie gry na instrumencie lub orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej o niezdolności do zawodowej służby wojskowej, lub braku zaświadczenia  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w/w. kosztów oraz opłaty egzaminacyjnej NIE ZWRACA.   

.

Na egzaminie z wychowania fizycznego obowiązuje ubiór sportowy.

.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych