BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Dotyczy decyzji Nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera. Decyzja Nr 204/MON pdf

.

W wykonaniu zapisów § 6 ust. 3 Decyzji nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera – zostały określone preferowane kierunki oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

.

KIERUNEK W GRUPIE OSOBOWEJ KRYPTOLOGII I CYBERBEZPIECZEŃSTWA

.

Wykształcenie minimalne preferowane – średnie techniczne w zakresie:

-         informatyki;

-         telekomunikacji;

-         łączności.

 

 

Wykształcenie minimalne akceptowane – średnie techniczne w zakresie:

-         elektroniki;

-         elektrotechniki;

-         mechatroniki;

-         robotyki.

 

Wymogi:

-         od kandydata na szkolenie na potrzeby grupy osobowej kryptologii, oraz cyberbezpieczeństwa wymaga się wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do klauzuli TAJNE.

.

Termin składania wniosków do 01.06.2020 r. - macierzyste WKU

.

Egzaminy wstępne: 20 - 24.07.2020 r.

.

Limit miejsc: 18

.

 

Termin szkolenia: 01.09.2020 r. - 14.05.2021 r.

w tym

szkolenie specjalistyczne: 05.02 - 06.05.2021 r. - Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w m. Zegrze;

praktyki dowódcze: 20.04 - 04.05.2021 r. – wyznaczone jednostki wojskowe.

.

Promocja: 14.05.2021 r.

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły odbywało się będzie w dwóch etapach:

 

I.              ETAP

 

-         egzamin ze sprawności fizycznej  - normy z Wychowania Fizycznego - pdf

 

 

       (obowiązuje strój sportowy)

 

 

-         test z wiedzy ogólnej oraz języka angielskiego.

 

 

II.         ETAP

 

 

 

-         rozmowa kwalifikacyjna

 

Miejsce stawiennictwa: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, Poznań, ul. Wojska Polskiego 86 – biuro przepustek.

 

WAŻNE:

 

-         kandydaci ponoszą we własnym zakresie koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania;

-         organizator egzaminu nie zapewnia odpłatnego wyżywienia oraz zakwaterowania na terenie koszar;

-         kandydaci z orzeczeniem RWKL lub Poradni Psychologicznej stwierdzającym niezdolność do zawodowej służby wojskowej nie zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego.

 

Wymagania oraz niezbędne dokumenty dla kandydatów:

.

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 2. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
 3. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 4. Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o  zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
 6. Życiorys.
 7. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
 8. Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
 9. Opłata rekrutacyjna (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego, na który opłata rekrutacyjna ma być dokonana i w jakim terminie).
 10. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności (zaświadczenie ważne jest 30 dni od dnia wystawienia, powinno być ważne na czas trwania egzaminów).

W przypadku kserokopii dostarczonych dokumentów, przypomina się o dostarczeniu i okazaniu dokumentów w oryginale.


Po otrzymaniu dokumentów od Dyrektora Departamentu Kadr MON, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych wyśle zawiadomienia o terminie egzaminów wstępnych, wysokości opłaty rekrutacyjnej (nie podlega zwrotowi) oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata.

.

 • Wszyscy kandydaci zobowiązani są do posiadania poświadczenia dokonania opłat egzaminacyjnych w czasie stawiennictwa na egzaminy (z danymi personalnymi kandydata na potwierdzeniu wpłaty);
 • W przypadku dokonania przelewu elektronicznie, kandydat obowiązkowo powinien posiadać potwierdzenie dokonania wpłaty.

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu zaznaczonego w zawiadomieniu osoba nie zostanie dopuszczona do egzaminu wstępnego.

.

 Podstawa:

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1627). 
 • Decyzja Nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.
 • Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych