BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Nabór w grupie osobowej pielęgniarstwa

 

NABÓR NA SZKOLENIE  WOJSKOWE DLA KANDYDATÓW  NA  PODOFICERÓW W GRUPIE OSOBOWEJ PIELĘGNIARSTWA

.

Termin szkolenia: 2019 r.

.

Termin składania wniosków 31.12.2018 r.*

.

Limit miejsc: 15

.

Nabór do Szkoły Podoficerskiej przeprowadza się spośród osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie, które ukończyły szkołę pielęgniarską i posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.

.

Wymagania oraz niezbędne dokumenty:

.

- Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.

- Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o  zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.

- Odpis skrócony aktu urodzenia.

- Życiorys.

- Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych). WZÓR WNIOSKU.pdf

- Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).

- Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności (ważne na dzień egzaminu).

- Opłata z tytułu egzaminów wstępnych (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty, numerze rachunku bankowego, na który opłata ma być dokonana i w jakim terminie).

.

Podstawa:

.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z dnia 21.11.2014 r., poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71).

Rozporządzenie.pdf

.

Decyzja Nr 135/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu  w 2019 r.

Decyzja 135/MON.pdf

.

 

 

 

 

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby grupy osobowej pielęgniarstwa w 2019 roku.

 

Regulamin.pdf

 

.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Sekcja personalna SPWLąd –   261-575-361,  261-575-360

 

*Kandydat składa wydrukowany i wypełniony wniosek z kompletem dokumentów we właściwej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

.

INFORMACJA O EGZAMINACH

.

Na podstawie Rozporządzenia MON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych z dnia 17 listopada 2014 r. (Dz.U.  z 2014 r. poz.1627),  Decyzja Nr 135/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu  w 2019 r. informujemy, że egzaminy wstępne do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu odbędą się w dniach 5 - 8 luty 2019 roku.

 

Miejsce stawiennictwa: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, Poznań, ul. Wojska Polskiego – biuro przepustek.

 

Opłata z tytułu egzaminów wstępnych, którą dokonują wszyscy kandydaci, wynosi 50,00zł (pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wpłaty należy dokonywać na konto NBP Poznań:

 

11 1010 1469 0042 0022 3100 0000,

dane odbiorcy:

 

14 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań,

z dopiskiem: "OPŁATA Z TYTUŁU EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH".

 

Termin płatności: do dnia (zostanie podany). Opłata nie podlega zwrotowi.

 

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do posiadania poświadczenia dokonania opłaty egzaminacyjnej (z danymi personalnymi kandydata na potwierdzeniu wpłaty)

W przypadku dokonania przelewu elektronicznie, kandydat obowiązkowo musi posiadać potwierdzenie dokonania wpłaty.

Każdy kandydat  musi posiadać ważny dowód osobisty celem potwierdzenia tożsamości.

 

WAŻNE:

.

W przypadku kserokopii nadesłanych dokumentów, przypomina się o dostarczeniu dokumentów w oryginale:

-       zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego winno być aktualne na dzień stawiennictwa na egzaminy (KRK jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia),

-       orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.

-       orzeczenie wojskowej poradni psychologicznej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.

 

Elementami postępowania rekrutacyjnego są:

-        egzamin wstępny,

-        analiza ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej,

-        rozmowa kwalifikacyjna.

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone będzie się w określonym przedziale czasowym wg harmonogramu, który dostępny będzie w dniu egzaminu i obejmować będzie:

-        test znajomości języka angielskiego,

-        test z wiedzy ogólnej,

-        sprawdzian sprawności fizycznej,

-        analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej,

-        rozmowę kwalifikacyjną.

 

Na egzaminie z wychowania fizycznego obowiązywać będzie ubiór sportowy a na rozmowie kwalifikacyjnej ubiór wyjściowy.

 

Ponadto:

- kandydaci ponoszą we własnym zakresie koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania;

- organizator egzaminu nie zapewnia odpłatnego wyżywienia oraz zakwaterowania na terenie koszar;

- kandydaci z orzeczeniem RWKL lub Poradni Psychologicznej stwierdzającym niezdolność do zawodowej służby wojskowej nie zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego.

.

Każdy z kandydatów dopuszczony do egzaminu otrzyma zawiadomienie o powyższej treści.

.

.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych