BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
WOT

NABÓR NA  SZKOLENIE  WOJSKOWE DLA KANDYDATÓW  NA  PODOFICERÓW NA  POTRZEBY  UZUPEŁNIENIA  STANOWISK  SŁUŻBOWYCH W JEDNOSTKACH WOT

.

Termin szkolenia: 2019 r.

Termin składania wniosków 31.10.2018 r.*

Limit miejsc: 50

Łączności i informatyki 20

Logistyka

- materiałowa 12

- techniczna 18

 

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  2. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
  3. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
  4. Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o  zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
  5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
  6. Życiorys.
  7. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych). WZÓR WNIOSKU.pdf
  8. Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
  9. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności (ważne na dzień egzamniu).
  10. Opłata z tytułu egzaminów wstepnych (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty, numerze rachunku bankowego, na który opłata ma być dokonana i w jakim terminie).

 

PODSTAWA:

.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z dnia 21.11.2014 r., poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71).

.

 

 

 

.

Decyzja Nr 138/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.

.

 

Decyzja 138/MON.pdf

 

 

Regulamin postepowania rekrutacyjnego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej w 2019 roku.

.

 

 

Regulamin.pdf

 

.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Sekcja personalna SPWLąd –   261-575-361

                                                   261-575-360

 


*Kandydat składa wydrukowany i wypełniony wniosek z kompletem dokumentów we właściwej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

·

·

INFORMACJA O EGZAMINACH

 

 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia MON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych z dnia 17 listopada 2014 r. (Dz.U.  z 2014 r. poz.1627),  Decyzji 138/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej informujemy, że egzaminy wstępne do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu odbędą się w dniach 5 - 8 luty 2019 roku.

·

Miejsce stawiennictwa: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, Poznań, ul. Wojska Polskiego – biuro przepustek.


Opłata z tytułu egzaminów wstępnych, którą dokonują wszyscy kandydaci, wynosi 50,00zł (pięćdziesiąt złotych 00/100).


 

Wpłaty należy dokonywać na konto NBP Poznań:

11 1010 1469 0042 0022 3100 0000, dane odbiorcy:

14 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań,


z dopiskiem: "OPŁATA Z TYTUŁU EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH".

Termin płatności: do dnia (zostanie podany). Opłata nie podlega zwrotowi.

 

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do posiadania poświadczenia dokonania opłaty egzaminacyjnej (z danymi personalnymi kandydata na potwierdzeniu wpłaty)

W przypadku dokonania przelewu elektronicznie, kandydat obowiązkowo musi posiadać potwierdzenie dokonania wpłaty.

·

Każdy kandydat  musi posiadać ważny dowód osobisty celem potwierdzenia tożsamości.

WAŻNE: 

W przypadku kserokopii nadesłanych dokumentów, przypomina się o dostarczeniu dokumentów w oryginale: zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego winno być aktualne na dzień stawiennictwa na egzaminy (KRK jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia), orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej poradni psychologicznej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.

·

Elementami postępowania rekrutacyjnego są:

-        egzamin wstępny,

-        analiza ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej,

-        rozmowa kwalifikacyjna.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone będzie się w określonym przedziale czasowym wg harmonogramu, który dostępny będzie w dniu egzaminu i obejmować będzie:

-        test znajomości języka angielskiego,

-        test z wiedzy ogólnej,

-        sprawdzian sprawności fizycznej,

-       analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej,

-        rozmowę kwalifikacyjną.

 Na egzaminie z wychowania fizycznego obowiązywać będzie ubiór sportowy a na rozmowie kwalifikacyjnej ubiór wyjściowy.

·


Ponadto:

- kandydaci ponoszą we własnym zakresie koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania;

- organizator egzaminu nie zapewnia odpłatnego wyżywienia oraz zakwaterowania na terenie koszar;

- kandydaci z orzeczeniem RWKL lub Poradni Psychologicznej stwierdzającym niezdolność do zawodowej służby wojskowej nie zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego.

·Każdy z kandydatów dopuszczony do egzaminu otrzyma zawiadomienie o powyższej treści.


.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych