BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Apel dla uczczenia 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
26.04.2019
W trakcie uroczystego apelu żołnierze i pracownicy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu wspólnie z żołnierzami i pracownikami Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oddali hołd twórcom Konstytucji 3 maja oraz jej obrońcom

.

Konstytucja 3 maja została zaprojektowana w celu zlikwidowania wad systemu politycznego ówczesnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie - po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku - nowoczesną, spisaną konstytucją. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną i ustanowiła trójpodział władzy.

.

Według ustawy z 1791 roku władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy parlament, składający się z sejmu – 204 posłów spośród szlachty-posesjonatów i 24 plenipotentów miast – oraz senatu, złożonego z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod prezydencją króla. Władzę wykonawczą przyznano królowi wraz z Radą, tzw. Strażą Praw, złożoną z prymasa i pięciu ministrów: policji, pieczęci (spraw wewnętrznych), interesów zagranicznych, wojny i skarbu, mianowanych przez króla. Ministrowie mieli odpowiadać przed Sejmem za podpisane przez siebie akty. Król był przewodniczącym Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników i oficerów, w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem. Konstytucja znosiła wolną elekcję, po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego tron miał być dziedziczny, przekazany Fryderykowi Augustowi I z dynastii Wettynów. Ponadto ograniczała demokrację szlachecką wprowadzając polityczne zrównanie mieszczan i szlachty. Zniesiono prawo liberum veto, które pozostawiało sejm na łasce każdego posła.

.

Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, kiedy to została obalona przez armię rosyjską oraz targowiczan.

.

**********

.

Dowódcą piątkowej uroczystości był mjr Piotr Grzegorczyk z CSWL. W trakcie apelu poświęconego twórcom i obrońcom Konstytucji 3 majowej pełniący obowiązki komendanta CSWL ppłk Janusz Duhr wręczył akty mianowania na kolejne - wyższe stopnie wojskowe oraz pożegnał żołnierzy kończących służbę wojskową i odchodzących do służby w innych jednostkach wojskowych. Pożegnali zostali także pracownicy RON kończący pracę w Centrum.

.

W trakcie uroczystości, po odczytaniu Apelu Pamięci oddana została salwa honorowa. Na zakończenie piątkowych obchodów pododdziały SPWLąd i CSWL przegrupowały się do wspólnej defilady, która zakończyła uroczystość. Na czele defilujących pododdziałów podążała kompania honorowa Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych, dowodzona przez mł. chor. Marka Jaceczko.

.

.

 


.
.
.

Tekst: chor. Andrzej Kędzierski, Foto: st. chor. Piotr Lubiński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych