BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
Egzaminy wstępne dla pielęgniarek i pielęgniarzy
15.01.2019
Informacja w sprawie naboru kandydatów na podoficerów zawodowych w grupie osobowej pielęgniarstwa

Na podstawie Rozporządzenia MON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych z dnia 17 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.1627),  Decyzja Nr 135/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu  w 2019 r. informujemy, że egzaminy wstępne do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu odbędą się w dniach 5-8 lutego 2019 r.

.

Miejsce stawiennictwa: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, Poznań, ul. Wojska Polskiego – biuro przepustek.

.

Opłata egzaminacyjna, którą dokonują wszyscy kandydaci, wynosi 50,00zł (pięćdziesiąt złotych 00/100). Wpłaty należy dokonywać na konto NBP Poznań:

11 1010 1469 0042 0022 3100 0000,

dane odbiorcy:

14 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, z dopiskiem: "OPŁATA ZA EGZAMINY WSTĘPNE DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH".

.

Termin płatności: do dnia 31.01.2019 r. Opłata nie podlega zwrotowi.

.

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do posiadania poświadczenia dokonania opłaty egzaminacyjnej (z danymi personalnymi kandydata na potwierdzeniu wpłaty);

W przypadku dokonania przelewu elektronicznie, kandydat obowiązkowo musi posiadać potwierdzenie dokonania wpłaty.

.

Każdy kandydat  musi posiadać ważny dowód osobisty celem potwierdzenia tożsamości.

.

WAŻNE:

W przypadku kserokopii nadesłanych dokumentów, przypomina się o dostarczeniu dokumentów w oryginale.

- Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego winno być aktualne na dzień stawiennictwa na egzaminy (przypomina się, że KRK jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia).

- Prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki.

- Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.

- Orzeczenie wojskowej poradni psychologicznej o braku przeciwskazań do pełnienia  zawodowej służby wojskowej.

.

Elementami postępowania rekrutacyjnego są:

- egzamin wstępny,

- analiza ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone będzie się w określonym przedziale czasowym wg harmonogramu, który dostępny będzie w dniu egzaminu i obejmować będzie:

- test znajomości języka angielskiego,

- test z wiedzy ogólnej,

- sprawdzian sprawności fizycznej,

- analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej,

- rozmowę kwalifikacyjną.

Na egzaminie z wychowania fizycznego obowiązywać będzie ubiór sportowy a na rozmowie kwalifikacyjnej ubiór wyjściowy.

.

Ponadto:

- kandydaci ponoszą we własnym zakresie koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania;

- organizator egzaminu nie zapewnia odpłatnego wyżywienia oraz zakwaterowania na terenie koszar;

- kandydaci z orzeczeniem RWKL lub Poradni Psychologicznej stwierdzającym niezdolność do zawodowej służby wojskowej nie zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego.

.

Każdy z kandydatów dopuszczony do egzaminu otrzyma zawiadomienie o powyższej treści.

.

.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych