BIP
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
Aktualności
I turnus żołnierzy - studentów Legii Akademickiej zakończył szkolenie
10.08.2018
9 sierpnia 2018 roku odbyły się egzaminy końcowe dla kandydatów na podoficerów I turnusu modułu podoficerskiego edukacji wojskowej studentów programu Legii Akademickiej

Celem egzaminów była ocena stopnia opanowania zagadnień określonych w „Programie szkolenia modułu podoficerskiego do realizacji edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej”. Szkolenie w module podoficerskim miało na celu przygotowanie studentów do objęcia stanowisk służbowych w korpusie podoficerów rezerwy zaszeregowanych do stopnia etatowego „podoficer młodszy”.

.

Postepowanie egzaminacyjne składało się z dwóch etapów: egzaminu teoretycznego oraz egzaminu praktycznego. Egzaminy przeprowadzone zostały równocześnie w ośmiu centrach szkolenia tj. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie oraz Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. Egzaminy kończące szkolenie studentów w ramach programu Legii Akademickiej odbyły się również w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku.

.

9 sierpnia 2018 roku ogółem szkolenie zakończyło ponad 1300 żołnierzy - studentów. Przewodniczącymi Podkomisji Egzaminacyjnych w wyżej wymienionych centrach i jednostce wojskowej byli podoficerowie Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. W składzie podkomisji egzaminacyjnych oprócz żołnierzy SPWLąd znaleźli się żołnierze pochodzący z centr szkolenia oraz kłodzkiego batalionu. Przewodniczącym Podkomisji Egzaminacyjnej w poznańskim Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych był chor. Jarosław Szpurek.

.

Egzamin teoretyczny obejmował 50 pytań w ramach testu zamkniętego jednokrotnego wyboru. Pytania zawarte w teście obejmowały takie przedmioty jak: regulaminy, taktykę, szkolenie strzeleckie czy też metodykę szkolenia wojskowego. Warunkiem zaliczenia testu było zdobycie przez studenta minimum 35 punktów co przekładało się na 70 % poprawnych odpowiedzi. Egzamin praktyczny obejmował metodykę prowadzenia zajęć, żołnierz – student Legii Akademickiej oceniany był z przygotowania merytorycznego i metodycznego wylosowanego wcześniej tematu z: regulaminów, szkolenia strzeleckiego i szkolenia taktycznego.

.

Jeśli zajęcia prowadzone były niemetodycznie lub nakazaną czynność student wykonywał niewłaściwie, otrzymywał ocenę niedostateczną. Ocena niedostateczna otrzymana z jednego z etapów postępowania skutkowała niezaliczeniem całego egzaminu. W poznańskim centrum egzaminów nie zaliczyło 17 żołnierzy - studentów.

.

Chorąży Szpurek przewodniczący podkomisji w poznańskim Centrum podsumowując dwuetapowe postępowanie egzaminacyjne powiedział „ … egzaminy potwierdziły przede wszystkim umiejętności dowódcze nabyte przez studentów w trakcie szkolenia. Te umiejętności być może będą oni mogli wykorzystać w przyszłości, realizując powierzone im zadania”.

.

Już od poniedziałku 13 sierpnia 2018 roku rozpocznie się szkolenie II turnusu w ramach projektu Legii Akademickiej, w który zaangażowani będą żołnierze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. 

.

.

 


.
.
.

Tekst i foto: chor. Andrzej Kędzierski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych